Podmínky ochrany osobních údajů

 

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

Společnost Klenoty Diamond Club s.r.o., IČO: 281 61 947, se sídlem Dlouhá 705/16, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 129693 (dále jen „KDC“) zpracovává osobní údaje svých zákazníků a návštěvníků internetových stránek lorigin.eu (http://lorigin.eu/) (dále jen „Internetové stránky“). 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Klenoty Diamond Club s.r.o., IČ 281 61 947, se sídlem Dlouhá 705/16, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa: Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1

Email: info@diamond-club.cz

Telefon: +420 284 821 350

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů lze podle potřeby měnit z důvodu změn v postupech zpracování údajů či z jiného důvodu. Aktuální znění těchto zásad je na Internetových stránkách

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Osobními údaji zde konkrétně jsou: jméno a příjmení, adresa pro doručení, telefonní číslo a e-mailová adresa. Podle zvoleného způsobu platby také údaje k platební kartě jako její číslo a datum platnosti. 

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Správce rovněž zpracovává i doplňující informace, které jste mu dobrovolně poskytl/a, jako:

 • informace, které sdělíte v rámci hodnocení služeb a zboží KDC,
 • informace, které poskytnete společnosti KDC telefonicky nebo e-mailem nebo v rámci chatu,
 • marketingový souhlas či nesouhlas.

 

III. Účely a oprávněné důvody ke zpracování osobních údajů

Právním důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • plnění zákonných povinností správce (právní důvod: splnění zákonných povinností),
 • vyřizování reklamací a soudních řízení (právní důvod: oprávněný zájem),

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit (právní důvod: oprávněný zájem).

 

IV.Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, nejvýše na dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže, vyjma osobních údajů nezbytných v určitých výjimečných situacích, např. soudní řízení.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby: 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

 

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I. těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 20. 10. 2020

 

 

Zpět do obchodu